Algemene voorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van uitgeverij FAMA, gevestigd te Amstelveen, Meander 71 verder te noemen: FAMA.
1.2 Het accepteren van een aanbieding van FAMA  dan wel het doen van een bestelling bij FAMA houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2: Prijzen en overeenkomsten

2.1.Alle aanbiedingen van FAMA zijn vrijblijvend en FAMA behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventueel afzonderlijk benoemde verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
2.2 Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na acceptatie van uw bestelling door FAMA. FAMA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

3: Betalingen

3.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces binnen de aangegeven betaaltermijn. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van FAMA.
3.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door FAMA bent u een bedrag van twintig euro aan administratiekosten verschuldigd en indien FAMA haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van FAMA om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is FAMA gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4: Levering

De door FAMA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan FAMA verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6: Reclamering

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u FAMA daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft FAMA de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door andere producten van gelijke aard dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan FAMA te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling van de verpakking niet is verbroken; de kosten voor retourzendingen komen in dat geval voor rekening van FAMA.

7. Aansprakelijkheid

7.1 FAMA aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de dienstverlening van FAMA ontstaat voor het bedrag van de opdracht. Daarbij is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade.
7.2 Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Gegevensbeheer, Privacybescherming

8.1 Indien u een bestelling plaatst bij FAMA, worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van FAMA. FAMA houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden.
8.2  Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.